Bölgesel Kalkınma

Bölgesel Kalkınma

Bölgesel rekabet gün geçtikçe dünyada önem kazanan bir kavram olarak ön plana çıkmaktadır. Yerel dinamiklerin, doğru faktör koşullarıyla değer zinciri yaklaşımı ile planlanması, firmaların rekabet gücünün artırılması, geleceği kurgulamaları için büyük önem taşımaktadır. TABU, “Kümelenme” kavramını bir amaçtan ziyade bölgesel-sektörel planlama ve gelecek stratejileri geliştirmek için bir araç olarak kullanmayı benimsemektedir. Avrupa Küme Mükemmeliyeti Vakfı ve Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası tarafından akredite ekibi ile küme oluşumlarına, bölgesel kurumlara, meslek örgütlerine ve kamu kuruluşlarına çözüm üretmektedir. Bu alanda, TABU çözümleri dört ana başlıkta sunulmaktadır:

Avrupa Küme Mükemmeliyeti Kalite Etiketi

Küme organizasyonlarının yapı, süreç, ürün ve hizmetlerin hem aynı sektörde faaliyet gösteren diğer kümelerle hem de farklı sektörlerden başarılı olmuş kümelerle etkili bir şekilde kıyaslanmaları ve muhtemel gelişim alanlarında stratejik öneriler elde etmeleri sağlanarak rekabetçi güçlerini artırmaları için destek sağlanmaktadır. Küme organizasyonları ile yürütülen çalışma sonrasında, hazırlanan rapor ile gelişim alanları belirlenmekte ve küme paydaşlarının verilen hizmetlerden maksimum fayda sağlayacakları adımların neler olması gerektiği belirlenmektedir. Çalışma sonucunda küme yönetimi ile gelişim alanları değerlendirilerek yönetim mükemmeliyetine doğru atılması gereken adımlar ve zaman planı hazırlanmaktadır.

Çalışma sonucunda, küme organizasyonu Avrupa Birliği Küme Kalite Etiketine sahip olacak, uluslararası tanınırlığı artacak, profesyonel etkin ve verimli yönetim süreçlerinin kurgulanması sağlanacaktır.

Bölge Firmaları İçin İhtiyaç Analizi ve Gelecek Stratejisi

Küme yapılarının bugünün ihtiyaçlarından ziyade geleceğin rekabetçi stratejilerine geçişini sağlamaya yönelik planlama sürecidir. Avrupa Küme Mükemmeliyeti Vakfı tarafından Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle geliştirilen metot kullanılmaktadır. İhtiyaç Analizi ve Gelecek Stratejisi geliştirmesi çalışması, sektörel dönüşüm çalışmalarında, bölge planı ve stratejisi geliştirilmesi aşamasında çözüm sağlamaktadır.

Bu kapsamda, kümede bulunan firmaların inovasyon kapasitelerinin ve rekabetçi güçlerinin artırılması, firmalar için özelleştirilmiş hizmetlerin daha sistematik bir biçimde sunulması, kümenin uluslararası imajının iyileştirilmesi ve küme politikalarının daha etkili bir şekilde uygulanabilmesi amaçlanmaktadır.

Bu süreç çerçevesinde; değişim yönetimini içeren sistematik yaklaşım ile küme paydaşlarının ortak hedefe ulaşmalarını sağlayacak altyapının da oluşturulması sağlanmaktadır.

Küme Yönetiminde Mükemmeliyet Eğitimi

TABU, sadece çözüm sunmakla kalmayıp aynı zamanda bölgelerimizde ve ülkemizde kümelenme konusunda yetkinliğin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede, ulusal ve uluslararası eğitmenlerin katılımıyla periyodik olarak “Küme Yönetiminde Mükemmeliyet” eğitimini düzenlemektedir. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara “Avrupa Küme Mükemmeliyeti” sertifikası verilmektedir.

Küme Stratejisi ve Yol Haritası Danışmanlığı

Firmaların fonksiyon bazlı mevcut durumları analiz edilerek, firma grubuna yönelik alternatif stratejik segmentler sunularak rekabetçi stratejiler ortaya konmaktadır. Hazırlanan Yol Haritası ile küme paydaşlarının ortak hedeflere ulaşmalarını sağlayacak altyapının oluşturulması sağlanmaktadır.