Hizmetlerimiz/ Kümelenme Çözümleri

Bölgesel Rekabet ve Kümelenme

B

ölgesel rekabet gün geçtikçe dünyada önem kazanan bir kavram olarak ön plana çıkmaktadır. Yerel dinamiklerin, doğru faktör koşulları ile birlikte değer zinciri yaklaşımı ile planlanması firmaların rekabet gücünün artırılması geleceği kurgulamaları için büyük önem taşımaktadır. TABU Solutions “Kümelenme” kavramını bir amaçtan ziyade bölgesel sektörel planlama ve gelecek stratejileri geliştirmek için bir araç olarak kullanmayı benimsemektedir. Avrupa Küme Mükemmeliyeti Vakfı ve Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası tarafından akredite ekibi ile küme oluşumlarına, bölgesel kurumlara, meslek örgütlerine ve kamu kuruluşlarına çözüm üretmektedir. Bu alanda, TABU Solutions çözümlerini 3 ana başlıkta değerlendirebiliriz.

Avrupa Birliği Küme Kalite Etiketi

Nedir?
Küme organizasyonlarının yapı, süreç, ürün ve hizmetlerin hem aynı sektörde faaliyet gösteren diğer kümelerle hem de farklı sektörlerden başarılı olmuş kümelerle etkili bir şekilde kıyaslanmaları ve muhtemel gelişim alanlarında stratejik öneriler elde etmeleri sağlanarak rekabetçi güçlerini artırmaları için destek sağlanmaktadır.

Küme organizasyonları ile yürütülen çalışma sonrasında, hazırlanan rapor ile gelişim alanları belirlenmekte ve küme paydaşlarının verilen hizmetlerden maksimum fayda sağlayacakları adımların neler olması gerektiği belirlenmektedir. Çalışma sonucunda küme yönetimi ile gelişim alanları değerlendirilerek yönetim mükemmeliyetine doğru atılması gereken adımlar ve zaman planı hazırlanmaktadır.

Kazanımlar?
Çalışma sonucunda, küme organizasyon Avrupa Birliği Küme Kalite Etiketine sahip olacak, uluslar arası tanınırlığı artacak, profesyonel etkin ve verimli yönetim süreçlerinin kurgulanması sağlanacaktır. Ayrıca, kalite etiketine sahip küme yönetimi organizasyonları Avrupa Birliği tarafından özel olarak geliştirilen ve %90 destek oranına kadar varan özel programlardan faydalanma imkânına sahip olacaklardır

Küme Yapıları için İhtiyaç Analizi ve Gelecek Stratejisi

Nedir?
Küme yapılarının bugünün ihtiyaçlarından ziyade geleceğinin rekabetçi stratejilerine geçişini sağlamaya yönelik planlama sürecidir. 6 aylık bir zaman zarfından Avrupa Küme Mükemmeliyeti Vakfı tarafından Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle geliştirilen metot kullanılmaktadır. İhtiyaç Analizi ve Gelecek Stratejisi geliştirilmesi çalışması, URGE Projelerinin ihtiyaç analizi aşamasında, sektörel dönüşüm çalışmaşmalarında ve bölge planı ve stratejisi geliştirilmesi aşamasında çözüm sağlamaktadır. Siz de anketörler ile çalışarak sonucu olmayan, rafta duran raporların hazırlanması yerine gerçek strateji tasarlamanın daha önemli düşünüyorsanız, TABU Solutions çözüm ortağınız olarak yanınızda!

Kazanımlar?
  • Kümede bulunan firmaların inovasyon kapasitelerinin ve rekabetçi güçlerinin artırılması
  • Firmalar için özelleştirilmiş hizmetlerin daha sistematik bir biçimde sunulması
  • Kümenin uluslararası imajının iyileştirilmesi
  • küme politikalarının daha etkili bir şekilde uygulanabilmesi amaçlanmaktadır.
Bütün sürecinde çerçevesinde; değişim yönetimini içeren sistematik yaklaşım ile küme paydaşlarının ortak hedef ulaşmalarını sağlayacak altyapının da oluşturulması sağlanmaktadır.

Küme Yönetiminde Mükemmeliyet Eğitimi

T

ABU Solutions, sadece çözüm sunmakla kalmayıp aynı zamanda bölgelerimizde ve ülkemizde kümelenme konusunda yetkinliğin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede, ulusal ve uluslar arası eğitmenlerin katılımıyla periydik olarak “Küme Yönetiminde Mükemmeliyet” eğitimini düzenlemektedir. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara “Avrupa Küme Mükemmeliyeti” sertifikası verilmektedir.

Biz Kimiz?

TABU Solutions, kümelenme, inovasyon,stratej,,proje geliştirme ve finansmana erişim konusunda 15 senenin üzerinde deneyime sahip...

Devamı

Copyrights © 2015/2016 & All Rights Reserved by Tabu Solutions